Jetzte anfragen
  • Strombedarf: 1 x 230 V
  • Platzbedarf: 6,5 x 4 m