Jetzt anfragen
  • Strombedarf: 1 x 230 V
  • Platzbedarf: 8,5 x 6,5 m