jetzt anfragen
  • Strombedarf: 1 x 230 V
  • Platzbedarf: 7,5 x 5 m